Subscribe:

วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ฟังก์ชัน

ฟังก์ชันสำหรับเขียน Program
ฟังก์ชัน    หมายถึง    ชุดคำสั่ง (Routine) ที่ใช้ช่วยในการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยการส่งค่าฟังก์ชันต้องการไปให้เพื่อให้ฟังก์ชันคืนค่ากลับมา
คำสั่ง หมายถึงคำสั่งโดยทั่วไปที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น กลุ่ฟมคำสั่ง Branching กลุ่มคำสั่ง Iteration เป็นต้น
ฟังก์ชันที่เกี่ยวกับ String

ชื่อ
ประเภท
รูปแบบของคำสั่ง
หน้าที่ในการใช้งาน
Asc
ฟังก์ชัน
Asc(String)
แสดงค่ารหัส ASCIi ของอักษรที่ระบุใน String
Chr$/Chr
ฟังก์ชัน
Chr(charcode)
แปลงค่ารหัส ASCII ที่ระบุใน Charcode ไปเป็นตัวอักษร
Format$/Format
ฟังก์ชัน
Format(expression.format)
กำหนดรูปแบบของ expression ตามรูปแบบที่กำหนดใน format
InStr
ฟังก์ชัน
InStr([start, ]string1,string2[, compare])
หาตำแหน่งของคำ string2 ใน string1 โดยเริ่มจากตำแหน่งที่ start ตามแบบในการเปรียบเทียบที่กำหนดใน compare
LCase$/LCase
ฟังก์ชัน
LCase(string)
แปลงตัวอักษรใน string ให้อยู่ในรูปตัวอักษรตัวเล็ก
Left$/Left
ฟังก์ชัน
Left(string,length)
ตัดคำของ string จากซ้ายไปขวาตามจำนวนที่ระบุใน length
Len
ฟังก์ชัน
Len(string)
แสดงความยาวของคำใน String
LSet

Lset stringvar =string
จัดคำใน String ให้ชิดซ้ายแล้วกำหนดให้กับ Stringvar
Ltrin$/Ltrim
 ฟังก์ชัน
Ltrim(string)
ตัดช่องว่างใน string จากซ้ายไปขวา
Mid$/Mid
 ฟังก์ชัน
Mid(string,start[,length])
ตัดคำใน String จากตำแหน่ง Start ตามจำนวนที่ระบุใน Length
Right$/Right
 ฟังก์ชัน
Right(string,length)
ตัดคำใน String จากขวาไปซ้ายตามตำแหน่งที่ระบุใน Length
Rset
 คำสั่ง
Rset stringvar = string
จัดคำใน String ให้ชิดขวาแล้วกำหนดให้กับ Stringvar
Rtrim$/Rtrim
ฟังก์ชัน 
Rtrim(string)
ตัดช่องว่างของคำใน String จากขวาไปซ้าย
Space$/Space
 ฟังก์ชัน
Space(number)
แสดงช่องว่างตามจำนวนที่กำหนดใน number
Str$/Str
 ฟังก์ชัน
Str(number)
แปลงค่าของตัวเลขใน number ให้เป็น String
String
 ฟังก์ชัน
String(number,character)
แสดงตัวอักษรใน character ซ้ำตามจำนวนที่กำหนดใน number
Trim$/Trim
 ฟังก์ชัน
Trim(string)
ตัดช่องว่างออกจากคำใน String
UCase$/Ucase
 ฟังก์ชัน
UCase(string)
แปลงตัวอักษรใน String ให้อยู่ในรูปแบบตัวอักษรตัวใหญ่
ฟังก์ชันที่เกี่ยวกับตัวเลข

ชื่อ
ประเภท
รูปแบบคำสั่ง
หน้าที่
Abs
 ฟังก์ชัน
Abs(number)
แสดงคำว่า Absolute ของเลขใน number
Atn
 ฟังก์ชัน
Atn(number)
แสดงค่ามุมของตัวเลขใน number
Cos
 ฟังก์ชัน
Cos(number)
แสดงค่า Cosine ของตัวเลขใน number
Exp
 ฟังก์ชัน
Exp(number)
แสดงเลขฐาน E ของตัวเลขใน number
Fix
 ฟังก์ชัน
Fix(number)
ตัดเศษและแปลงตัวเลขใน number ให้อยู่ในรูปแบบ Integer
Hex$/Hex
 ฟังก์ชัน
Hex(number)
แปลงค่าของตัวเลขใน number ให้อยู่ในรูปแบบเลขฐาน 16 
Int
 ฟังก์ชัน
Int(number)
ปัดเศษของตัวเลขใน number ลงเพื่อให้อยู่ใน Integer
Log
 ฟังก์ชัน
Log(number)
แสดงค่า Logarithm ของตัวเลขใน number
Oct$/Oct
 ฟังก์ชัน
Oct(number)
แปลงค่าตัวเลขใน number ให้อยู่ในรูปฐาน
Randomize
 คำสั่ง
Randomize(number)
หา Randow Number ของตัวเลขใน number
Rnd
 ฟังก์ชัน
Rnd(number)
หา Randow Number ของตัวเลขใน number ซึ่งมีค่าระหว่าง 0 และ1
Sgn
 ฟังก์ชัน
Sgn(number)
แสดงเครื่องหมายของตัวเลขใน number
Sin
 ฟังก์ชัน
Sin(number)
แสดงค่า Sine ของมุมที่กำหนดใน number
Sqr
 ฟังก์ชัน
Sqr(number)
แสดงค่ารากของตัวเลขที่กำหนดใน number
Tan
 ฟังก์ชัน
Tan(number)
แสดงค่า Tangent ของมุมที่กำหนดใน number
Val
 ฟังก์ชัน
Val(number)
แปลงค่าของ String ให้อยู่ในรูปของตัวเลข
คำสั่งและฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับ Date และ Time

ชื่อ
ประเภท
หน้าที่การใช้งาน
 CVDate / CDate
 ฟังก์ชัน
เปลี่ยนวันที่จาก String หรือตัวเลขให้เป็น Date
Date / Date$
 ฟังก์ชัน
คืนค่าของวันที่ปัจจุบัน
DateSerial
 ฟังก์ชัน
แสดงวันที่ในรูปแบบ Integer
DateValue
 ฟังก์ชัน
แสดงวันที่ในรูปแบบ String
Day
 ฟังก์ชัน
แสดงวันที่ (1-3)
Hour
 ฟังก์ชัน
แสดงชั่วโมง (0-23)
Minute
 ฟังก์ชัน
แสดงนาที (0-59)
Month
 ฟังก์ชัน
แสดงเดือน (1-12)
Now
 ฟังก์ชัน
แสดงวันที่ปัจจุบัน
Second
 ฟังก์ชัน
แสดงวินาที (0-59)
Time / Time$
 ฟังก์ชัน
แสดงเวลาปัจจุบัน
TimeSerial
 ฟังก์ชัน
แสดงวันที่ในรูปแบบของตัวเลข
TimeValue
 ฟังก์ชัน
แปลงเวลาจาก String ไปเป็น Date
WeekDay
 ฟังก์ชัน
แสดงวันในสัปดาห์ (1-7)
Year
 ฟังก์ชัน
แสดงปี (100-9999)
คำสั่ง MsgBox

ชื่อ
ค่าตัวเลข
หน้าที่ในการใช้งาน
vbOKOnly
0
สำหรับแสดงปุ่ม OK
vbOKCancel
1
สำหรับแสดงปุ่ม OK และ Cancel
vbAbortRetryIgnore
2
สำหรับแสดงปุ่ม Abort, Retry และ Ignore
vbYesNoCancel
3
สำหรับแสดงปุ่ม Yes, No และ Cancel
VBYesNO
4
สำหรับแสดงปุ่ม Yes และ No
vbRetryCancel
5
สำหรับแสดงปุ่ม Retry และ Cancel
vbCritial
16
แสดง Icon "Critical Message"
vbQuestion
32
แสดง Icon "Warning Query"
vbExclamation
48
แสดง Icon "Warning Message"
vbInformation
64
แสดง Icon "Information Message"
vbDefaultButton1
0
กำหนดให้ปุ่มแรกเป็นปุ่ม Default
vbDefaultButton2
256
กำหนดให้ปุ่มที่สองเป็นปุ่ม Default
vbDefaultButton3
512
กำหนดให้ปุ่มที่สามเป็นปุ่ม Default
vbDefaultButton4
768
กำหนดให้ปุ่มที่สี่เป็นปุ่ม Default
vbApplicationModal
0
กำหนดให้ MsgBox อยู่ในรูป Application Modal ซึ่งเป็น Dialog Box ที่ต้องกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
vbSystemModal
4096
กำหนดให้ Msgbox อยู่ในรูปแบบ System modal ซึ่งเป็น Dialog Box ที่สามารถทำงานไปพร้อมกับ Windows อื่นได้
vbMsgBoxHelpButton
16384
แสดงปุ่ม Help
vbMsgBoxSetForeground
65536
กำหนดให้ MsfgBox ไม่ได้เป็น Default Window
vbMsgBoxRight
524288
กำหนดให้ข้อความชิดขวา
vbMsgBoxRtlReading
1048576
กำหนดให้ข้อความปรากฏจากขวาไปซ้ายเพื่อการอ่านใน Hebrew และ Arabic

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น