Subscribe:

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

คำอธิบายรายวิชา

33101 การเขียนโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต
..........................................................................................................................
ศึกษาขั้นตอนกระบวนการทำงาน การแก้ปัญหา การออกแบบโปรแกรม
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาวิชวลเบสิค(Visual Basic )
และการประยุกต์พัฒนาโปรแกรมวิธีการแก้ปัญหา ในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
เรียนรู้ทั้งด้านเนื้อหาความรู้ และการทำกิจกรรมฝึกปฏิบัติตามใบมอบหมายงานที่กำหนด
ทำการทดสอบความรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตลอดจน การสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ซึ่งนักเรียนจะต้องมีความรับผิดชอบในการทำงาน มีความซื่อสัตย์ และมีนิสัยที่ดีในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
สามารถนำความรู้ที่ได้ไปบูรณาการกับรายวิชาอื่น ๆและนำไปใช้ในการพัฒนาความรู้ขั้นต่อไปได้

ผลการเรียนรู้

เข้าใจหลักการพัฒนาโปรแกรม
นำหลักการพัฒนาโปรแกรมมาแก้ไขปัญหา
สามารถจัดการกับโปรเจคและออกแบบโปรแกรม
อธิบายชนิดข้อมูลพื้นฐานและการรับข้อมูล
เขียนโปรแกรมโดยใช้ตัวดำเนินการคำนวณแบบต่าง ๆ
เขียนโปรแกรมโดยการใช้ชุดคำสั่งและฟังก์ชัน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น